RadioFreeLaoSeriNo155 ແຈ້ງການດ່ວນ

ແຈ້ງການດ່ວນ : ສະມາຊີກ ເຄຶອຂ່າຍ185 ແລະ ສະມາຊີກ ເຄຶອຂ່າຍ ໜ່ວຍຂ່າວລຳໂຂງ

Click ເຂົ້າ ການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ

Click ທາງເຂົ້າ Vote

 

ກຣິກ ເຂົ້າເບີ່ງຈຳນວນ

ຜົນການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ.

ກຣິກ ເຂົ້າເບີ່ງຈຳນວນ: ຜົນການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ.Results: Lao Political Survey Vote

ແຈ້ງການດ່ວນ : ສະມາຊີກ ເຄຶອຂ່າຍ185 ແລະ ສະມາຊີກ ເຄຶອຂ່າຍ ໜ່ວຍຂ່າວລຳໂຂງ

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

18

06 2016

RadioFreeLaoSeriNo154 ພັກເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາປາກທ້ອງແລະເງີນເດືອນ

ພັກເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາປາກທ້ອງແລະເງີນເດືອນ ຂອງພະນັກງານທະຫານຕຳລວດໃນທົ່ວປະເທດລາວ.

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

02

06 2016

RadioFreeLaoSpeechNo389 ສັນລະເສີນ ຄນະບໍຣິຫານ ຊຸດໃໝ່.

ຖແລການ:ສັນລະເສີນ ຄນະບໍຣິຫານ ຊຸດໃໝ່.

Seripasathipatai Lao no. 389(view PDF online)

Download Newsletter no. 389(PDF)

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

27

04 2016

RadioFreeLaoSeriNo153 ພັກຣັດຈົ່ງມາໂອ້ລົມກັບພວກເຮົາ

ພັກຣັດຈົ່ງມາໂອ້ລົມກັບພວກເຮົາ ບໍ່ມີຜູ້ໃດ ຈະຮັກຊາດລາວຄົນລາວ ຫລາຍກວ່າຄົນລາວດ້ວຍກັນ!.

ພັກຣັດຈົ່ງມາໂອ້ລົມກັບພວກເຮົາ ບໍ່ມີຜູ້ໃດ ຈະຮັກຊາດລາວຄົນລາວ ຫລາຍກວ່າຄົນລາວດ້ວຍກັນ!.

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

17

04 2016