RadioFreeLaoSeriNo143 ພັກຣັດ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຕ້ອງມາໂອ້ລົມກັບພວກເຮົາ ພັກເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວ ຕາມຄໍາເຕືອນ ຂອງ ສ.ສ.ວຽດນາມຈື່ງຈະພົ້ນໄພ

Click ເຂົ້າ ການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ

Click ທາງເຂົ້າ Vote

 

ກຣິກ ເຂົ້າເບີ່ງຈຳນວນ

ຜົນການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ.

ກຣິກ ເຂົ້າເບີ່ງຈຳນວນ: ຜົນການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ.Results: Lao Political Survey Vote

ພັກຣັດ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຕ້ອງມາໂອ້ລົມກັບພວກເຮົາ ພັກເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວ ຕາມຄໍາເຕືອນ ຂອງ ສ.ສ.ວຽດນາມຈື່ງຈະພົ້ນໄພ

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

15

05 2015

RadioFreeLaoSpeechNo383:ບາດກ້າວອັນໜັກແໜ້ນ ໄປສູ່ໄຊຊນະ

ບາດກ້າວອັນໜັກແໜ້ນ ໄປສູ່ໄຊຊນະ

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

30

04 2015

SBS Australia ສຳພາດ ອາຈານ ສົມນືກ ຟອງສູວັນ:ຖອດດົ້ນໄຟປະຕິວັດຂອງພັກຣັຖວຽງຈັນອອກ

ຖອດດົ້ນໄຟປະຕິວັດຂອງພັກຣັຖວຽງຈັນອອກ

ເຂົ້າຟັງClick Mp3
ເຂົ້າຟັງClick ທາງເຂົ້າ Mp3

06

04 2015

RadioFreeLaoSpeechNo382:69 ເຄຶອຂ່າຍ ຍໍ້ທໍ້ 2 ເລັ່ງຖອດດົ້ນໄຟປະຕິວັດ,ແຜນການ 506/2525.

69 ເຄຶອຂ່າຍ ຍໍ້ທໍ້ 2 ເລັ່ງຖອດດົ້ນໄຟປະຕິວັດ

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

24

03 2015