RadioFreeLaoSeriNo172 ຈີນ ຕັ້ງຣັຖບານຊ້ອນໃນ ລາວ

Click ເຂົ້າ ການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ

Click ທາງເຂົ້າ Vote

 

ກຣິກ ເຂົ້າເບີ່ງຈຳນວນ

ຜົນການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ.

ກຣິກ ເຂົ້າເບີ່ງຈຳນວນ: ຜົນການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ.Results: Lao Political Survey Vote
ຈີນ ຕັ້ງຣັຖບານຊ້ອນໃນ ລາວ

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

25

10 2017

RadioFreeLaoSeriNo171 ສາກົນບອກຫວຽດນາມແກ້ໄຂບັນຫາລາວດ່ວນ!

ສາກົນບອກຫວຽດນາມແກ້ໄຂບັນຫາລາວດ່ວນ!

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

23

09 2017

RadioFreeLaoSeriNo170 ພັກຣັດແກ້ໄຂ ເສຖກິດ ສັງຄົມ ແລະ ຊາຍແດນບໍ່ໄດ້ ຖ້າບໍ່ມີພັກເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວມາຊ່ວຍກັນ

ພັກຣັດແກ້ໄຂ ເສຖກິດ ສັງຄົມ ແລະ ຊາຍແດນບໍ່ໄດ້ ຖ້າບໍ່ມີພັກເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວມາຊ່ວຍກັນ

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

20

08 2017

RadioFreeLaoSeriNo169 ຂໍສາກົນກວດແລ່ງຜລິດຢາເສບຕິດ ຢູ່ເຂດເສຖກິດຈີນດວ່ນ!

ສເນີ ສາກົນ ກວດແລ່ງຢາເສບຕິດ ເຂດເສຖກີດຈີນດ່ວນ!

1.ຕອບຂໍ້ຂອ້ງໃຈ(ສນັບສນຸນໃຫ້ລາວນອກເຂົ້າໄປ, ໄດ້ຂໍ້ມຸນມາເວົ້າຈາກໃສ,ເປັນຫ່ວງຢ້ານພັກຣັດຫລອກ)2.ພັກຣັດມີການສໍາຣວດກັນແລະວຽດນາມເອົານາງປານິໄປຮ່ວມມີຜົນໄດ້ຜົນເສັຍໃຫ້ແກ່ການໂຮມລາວຢ່າງໃດ?3.ຣຽກຣ້ອງສາກົນໄປກວດແລ່ງຜລິດຢາເສບຕິດຢູ່ໃນເຂດເສຖກີດຈີນ.4.ສເນີນາຍົກບໍໃຫ້ຣັຖບານໄປພົວ ພັນຢາເສບຕີດ,-ປະກາດປີດການປີ່ນປົວຄົນລາວຜູ້ທຸກຍາກໄປປີ່ນປົວຢູຈັງວັດຊາຍແດນ,ທວງຄຶນຂໍ້ສເນີໄປປຸກໂຮງຮຽນຢູ່ຊົນນະບົດ.

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

24

07 2017