RadioFreeLaoSpeechNo389 ສັນລະເສີນ ຄນະບໍຣິຫານ ຊຸດໃໝ່.

Click ເຂົ້າ ການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ

Click ທາງເຂົ້າ Vote

 

ກຣິກ ເຂົ້າເບີ່ງຈຳນວນ

ຜົນການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ.

ກຣິກ ເຂົ້າເບີ່ງຈຳນວນ: ຜົນການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ.Results: Lao Political Survey Vote

ຖແລການ:ສັນລະເສີນ ຄນະບໍຣິຫານ ຊຸດໃໝ່.

Seripasathipatai Lao no. 389(view PDF online)

Download Newsletter no. 389(PDF)

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

27

04 2016

RadioFreeLaoSeriNo153 ພັກຣັດຈົ່ງມາໂອ້ລົມກັບພວກເຮົາ

ພັກຣັດຈົ່ງມາໂອ້ລົມກັບພວກເຮົາ ບໍ່ມີຜູ້ໃດ ຈະຮັກຊາດລາວຄົນລາວ ຫລາຍກວ່າຄົນລາວດ້ວຍກັນ!.

ພັກຣັດຈົ່ງມາໂອ້ລົມກັບພວກເຮົາ ບໍ່ມີຜູ້ໃດ ຈະຮັກຊາດລາວຄົນລາວ ຫລາຍກວ່າຄົນລາວດ້ວຍກັນ!.

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

17

04 2016

RadioFreeLaoSeriNo152 ບັນຫາລາວຖືກແກ້ໄຂສໍາເຣັດແລ້ວ60%, ສ່ວນ 40%ແມ່ນຣັຖບານຊຸດໃໝ່ເປັນຜູ້ປະຕິບັດ

ບັນຫາລາວຖືກແກ້ໄຂສໍາເຣັດແລ້ວ60%, ສ່ວນ 40%ແມ່ນຣັຖບານຊຸດໃໝ່ເປັນຜູ້ປະຕິບັດ

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

04

03 2016

RadioFreeLaoSeriNo151 ນະໂຍບາຍແກ້ໄຂບັນຫາລາວຢ່າງສັນຕິວິທີໄດ້ທະລຸເປົ້າໝາຍ!

ນະໂຍບາຍແກ້ໄຂບັນຫາລາວຢ່າງສັນຕິວິທີໄດ້ທະລຸເປົ້າໝາຍ!

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

05

02 2016