RadioFreeLaoSeriNo144 ສຫຣ ກັບ ສປຈີນ ເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາ ລາວ ໄວຂື້ນ

21

06 2015

RadioFreeLaoSpeechNo384 ຮຽກຮ້ອງ ສິດອໍານາດຈາກພັກຣັດສປປລາວ ເພື່ອໄປຊ່ວຍເອົາຄົນລາວທີ່ຕົກເປັນເຍື່ອ ການຄ້າມະນຸດໃນເຮືອປະໂມງໄທຍ

ຮຽກຮ້ອງ ສິດອໍານາດຈາກພັກຣັດສປປລາວ ເພື່ອໄປຊ່ວຍເອົາຄົນລາວທີ່ຕົກເປັນເຍື່ອ ການຄ້າມະນຸດໃນເຮືອປະໂມງໄທຍ

Seripasathipatai Lao no. 384(view PDF online)

Download Newsletter no. 384(PDF)

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

06

06 2015

RadioFreeLaoSeriNo143 ພັກຣັດ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຕ້ອງມາໂອ້ລົມກັບພວກເຮົາ ພັກເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວ ຕາມຄໍາເຕືອນ ຂອງ ສ.ສ.ວຽດນາມຈື່ງຈະພົ້ນໄພ

ພັກຣັດ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຕ້ອງມາໂອ້ລົມກັບພວກເຮົາ ພັກເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວ ຕາມຄໍາເຕືອນ ຂອງ ສ.ສ.ວຽດນາມຈື່ງຈະພົ້ນໄພ

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

15

05 2015

RadioFreeLaoSpeechNo383:ບາດກ້າວອັນໜັກແໜ້ນ ໄປສູ່ໄຊຊນະ

ບາດກ້າວອັນໜັກແໜ້ນ ໄປສູ່ໄຊຊນະ

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

30

04 2015