SeripasathipataiLao No:376 ກອງປະຊຸມໄອປາຄັ້ງທີ 35 ຊີ້ຂາດບັນຫາລາວ

11

09 2014

RadioFreeLaoSeriNo132ພັກຣັດຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮວມມືກັບສາກົນ ເພື່ອປະຕິບັດສິດທິມະນຸດ

Click ທາງເຂົ້າ Vote

ທາງການລາວຈັດສັມມະນາ ເຣື່ອງ ສິດທິມະນຸດ
ພັກຣັດຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮວມມືກັບສາກົນ
ເພື່ອປະຕິບັດສິດທິມະນຸດ
ໃນການເລືອກລະບອບການປົກຄອງຕົນເອງ

 

Youtube ທາງການລາວຈັດສັມມະນາ ເຣື່ອງ ສິດທິມະນຸດພັກຣັດຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮວມມືກັບສາກົນເພື່ອປະຕິບັດສິດທິມະນຸດ
ໃນການເລືອກລະບອບການປົກຄອງຕົນເອງClick ທາງເຂົ້າ Youtube

06

09 2014

RadioFreeLaoSeriNo131ພັກຣັດຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮວມມືກັບສາກົນແລະກຸ່ມພາຄີ15ປະເທດ ປະຕິບັດແຜນປອ່ງດອງຊາດ

Click ທາງເຂົ້າ Vote

ພັກຣັດຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮວມມືກັບສາກົນແລະກຸ່ມພາຄີ15ປະເທດ ປະຕິບັດແຜນປອ່ງດອງຊາດ

 

Youtube ພັກຣັດຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮວມມືກັບສາກົນແລະກຸ່ມພາຄີ15ປະເທດ ປະຕິບັດແຜນປອ່ງດອງຊາດ
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

16

08 2014

RadioFreeLaoSeriNo130 ພັກຣັດຕ້ອງສແດງອອກເຖີງການນັບຖືສິດ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນການເລືອກລະບົບການເມືອງ

Click ທາງເຂົ້າ Vote

ພັກຣັດຕ້ອງສແດງອອກເຖີງການນັບຖືສິດ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນການເລືອກລະບົບການເມືອງ

 

Youtube ພັກຣັດຕ້ອງສແດງອອກເຖີງການນັບຖືສິດ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນການເລືອກລະບົບການເມືອງ

Click ທາງເຂົ້າ Youtube

06

08 2014