Archive for June, 2017

RadioFreeLaoSeriNo168 ວຽດນາມ ສນັບສນຸນໂຮມລາວ

Click ເຂົ້າ ການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ

Click ທາງເຂົ້າ Vote

 

ກຣິກ ເຂົ້າເບີ່ງຈຳນວນ

ຜົນການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ.

ກຣິກ ເຂົ້າເບີ່ງຈຳນວນ: ຜົນການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ.Results: Lao Political Survey Vote

ວຽດນາມ ສນັບສນຸນໂຮມລາວ, ພວກຂັດຂວາງແມ່ນ:1.ຄົນບໍ່ດີໃນພັກ,2.ສປຈີນ,ແລະ3.ນັກລົງທືນເອກະຊົນໄທຍ,ຂັດຂວາງອ້າງນັ້ນ,ອ້າງນີ້ບໍ່ແລ້ວຈັກເທື່ອ.

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

13

06 2017