RadioFreeLaoSeriNo162 ສ.ປ.ຈີນບໍແມ່ນບ້ານໄກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ດີ

ສ.ປ.ຈີນບໍແມ່ນບ້ານໄກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ດີ

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

15

01 2017

RadioFreeLaoSeriNo161 ການຈະເອົານາຍທະຫານຈີນມາເປັນເສນາທິການກອງທັບລາວແມ່ນບໍຖຶກຕ້ອງ!

ການຈະເອົານາຍທະຫານຈີນມາເປັນເສນາທິການກອງທັບລາວແມ່ນບໍຖຶກຕ້ອງ!

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

31

12 2016

RadioFreeLaoSeriNo160 ພັກເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວຂໍແບ່ງເບົາຮັບຜີດຊອບສ້າງໂຮງຮຽນຢູ່ໝູ່ບ້ານຫ່າງໄກສອກຫລີກ

ພັກເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວຂໍແບ່ງເບົາຮັບຜີດຊອບສ້າງໂຮງຮຽນຢູ່ໝູ່ບ້ານຫ່າງໄກສອກຫລີກ

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

12

11 2016

RadioFreeLaoSpeechNo390 ນ້ອມເກົ້າ,ຖວາຍອາລັຍ ແດ່ ພະປາຣະມີ ມະຫາພູມີພົນອະດຸນຍະເດດ

ນ້ອມເກົ້າ,ຖວາຍອາລັຍ ແດ່ ພະປາຣະມີ ມະຫາພູມີພົນອະດຸນຍະເດດ

ນ້ອມເກົ້າ,ຖວາຍອາລັຍ ແດ່ ພະປາຣະມີ ມະຫາພູມີພົນອະດຸນຍະເດດ.

Seripasathipatai Lao no. 390(view PDF online)

Download Newsletter no. 390(PDF)

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

02

11 2016