RadioFreeLaoSeriNo169 ຂໍສາກົນກວດແລ່ງຜລິດຢາເສບຕິດ ຢູ່ເຂດເສຖກິດຈີນດວ່ນ!

ສເນີ ສາກົນ ກວດແລ່ງຢາເສບຕິດ ເຂດເສຖກີດຈີນດ່ວນ!

1.ຕອບຂໍ້ຂອ້ງໃຈ(ສນັບສນຸນໃຫ້ລາວນອກເຂົ້າໄປ, ໄດ້ຂໍ້ມຸນມາເວົ້າຈາກໃສ,ເປັນຫ່ວງຢ້ານພັກຣັດຫລອກ)2.ພັກຣັດມີການສໍາຣວດກັນແລະວຽດນາມເອົານາງປານິໄປຮ່ວມມີຜົນໄດ້ຜົນເສັຍໃຫ້ແກ່ການໂຮມລາວຢ່າງໃດ?3.ຣຽກຣ້ອງສາກົນໄປກວດແລ່ງຜລິດຢາເສບຕິດຢູ່ໃນເຂດເສຖກີດຈີນ.4.ສເນີນາຍົກບໍໃຫ້ຣັຖບານໄປພົວ ພັນຢາເສບຕີດ,-ປະກາດປີດການປີ່ນປົວຄົນລາວຜູ້ທຸກຍາກໄປປີ່ນປົວຢູຈັງວັດຊາຍແດນ,ທວງຄຶນຂໍ້ສເນີໄປປຸກໂຮງຮຽນຢູ່ຊົນນະບົດ.

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

24

07 2017

RadioFreeLaoSeriNo168 ວຽດນາມ ສນັບສນຸນໂຮມລາວ

ວຽດນາມ ສນັບສນຸນໂຮມລາວ, ພວກຂັດຂວາງແມ່ນ:1.ຄົນບໍ່ດີໃນພັກ,2.ສປຈີນ,ແລະ3.ນັກລົງທືນເອກະຊົນໄທຍ,ຂັດຂວາງອ້າງນັ້ນ,ອ້າງນີ້ບໍ່ແລ້ວຈັກເທື່ອ.

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

13

06 2017

RadioFreeLaoSeriNo167 ໍໃຫ້ລາວນອກປະເທດ ມີສິດ ເຂົ້າ-ອອກ ເໝືອນກັບຄົນໃນປະເທດ

ເອກອັຄຣາຖທູດ ສຫຣ ບອກ:ການຊ່ວຍເຫລືອ ຍັງຄົງເດີມ, ແມ່ນສັນຍານ ກັບຄືນ ມາມີບົດບາດໃນລາວ.

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

13

05 2017

RadioFreeLaoSeriNo166 ເອກອັຄຣາຖທູດ ສຫຣ ບອກ:ການຊ່ວຍເຫລືອ ຍັງຄົງເດີມ, ແມ່ນສັນຍານ ກັບຄືນ ມາມີບົດບາດໃນລາວ.

ເອກອັຄຣາຖທູດ ສຫຣ ບອກ:ການຊ່ວຍເຫລືອ ຍັງຄົງເດີມ, ແມ່ນສັນຍານ ກັບຄືນ ມາມີບົດບາດໃນລາວ.

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

13

04 2017