Archive for December, 2011

Seripasathipatai Lao no. 333 ສານອວຍພອນປີໃໝ່ສາກົນ2012 ຂອງປະທານພັກແລະກຳລັງທັບເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວ

ຖແລງການ

ສານອວຍພອນປີໃໝ່ສາກົນ2012 ຂອງປະທານພັກແລະກຳລັງທັບເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວ


Seripasathipatai Lao no. 333(view online)

Download Newsletter no. 333 (74KB PDF)

31

12 2011

Seripasathipatai Lao no. 332 ຢາກພັທນາການສຶກສາໃຫ້ດີ ຕ້ອງປ່ຽນ ຣັຖບານ.

ຖແລງການ

ຢາກພັທນາການສຶກສາໃຫ້ດີ ຕ້ອງປ່ຽນ ຣັຖບານ.


Seripasathipatai Lao no. 332(view online)

Download Newsletter no. 332 (74KB PDF)

22

12 2011

Seripasathipatai Lao no. 331C ການແກ້ໄຂບັນຫາລາວແບບ ສັນຕິວິທີ ຜ່ານໄລຍະ 27ປີ

ຖແລງການ

ການແກ້ໄຂບັນຫາລາວແບບ ສັນຕິວິທີ ຜ່ານໄລຍະ 27ປີ (1984-2011)
V. ພາຣະກິດຊາດ 2005-2010:
VI. ພາຣະກິດຊາດ 2010-2015:


Seripasathipatai Lao no. 331(view online)

Download Newsletter no. 331 (74KB PDF)

13

12 2011