Archive for February, 2012

Seripasathipatai Lao no. 335 ສນັບສນູນ ໂຄງການ ອາຫານກາງເວັນ.

ຖແລງການ

ສນັບສນູນ ໂຄງການ ອາຫານກາງເວັນ.


Seripasathipatai Lao no. 335(view online)

Download Newsletter no. 335 (74KB PDF)

23

02 2012

Seripasathipatai Lao no. 334 ຮຽກຮ້ອງ ພັກຣັດ ອອກມາໂອ້ລົມ

ຖແລງການ

ຮຽກຮ້ອງ ພັກຣັດ ອອກມາໂອ້ລົມ ຂອງປະທານພັກແລະກຳລັງທັບເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວ


Seripasathipatai Lao no. 334(view online)

Download Newsletter no. 334 (74KB PDF)

01

02 2012