Archive for September, 2013

RadioFreeLaoSeri No:118 ພັກຣັດສປປລາວຄວນປະຕິບັດແຜນປອງດອງຊາດຕາມແນວທາງສັນຕິວິທີ

ທີ່ນີ້ສະຖານີ online

ເສຣີປະຊາທິປະໃຕລາວ

ຫ້ອງຖແລງຂ່າວ

*ອອກອາກາດ ວັນທີ 27 ກັນຍາ 2013.
Radio118 ພັກຣັດສປປລາວຄວນປະຕິບັດແຜນປອງດອງຊາດຕາມແນວທາງສັນຕິວິທີ
ທີ່ສປປລຮັບເງື່ອນໄຂມາແລ້ວຮຽກຮ້ອງພັກເສຣີປະຊາທິປະໃຕລາວມາໂອ້ໂລມກັນ

Click ທາງເຂົ້າ Youtube
ພະນະທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ: ນັບຖືສິດຂອງປະຊາຊົນໃນການເລືອກລະບອບການເມືອງ

RadioFreeLao No:12 of the young Laotians

Click ທາງເຂົ້າ Youtube

27

09 2013

SeripasathipataiLao No:368 ພັກຣັດຢູ່ເບື້ອງຫລັງອາຊຍາກັມຂ້າມຊາດ

ຖແລງການ

ພັກຣັດຢູ່ເບື້ອງຫລັງອາຊຍາກັມຂ້າມຊາດ. 


Seripasathipatai Lao no. 368(view PDF online)

Download Newsletter no. 368(PDF)
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

Write to Lao Liberal Democratic : seripasa @hotmail .com
ຂຽນເຖິງ ເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວ

Your Name: *
E-mail Address: *
Message: *
* Required

12

09 2013

RadioFreeLaoSeri No:117 ປທປ ທ່ານຈູມມະລີ ຖ້າເວົ້າໂດຽເຈຕະນາ, ຕ້ອງກາຽເປັນຜູ້ຕ້ອງຫາທາງການເມືອງ

ທີ່ນີ້ສະຖານີ online

ເສຣີປະຊາທິປະໃຕລາວ

ຫ້ອງຖແລງຂ່າວ

*ອອກອາກາດ ວັນທີ 01 ກັນຍາ 2013.Radio117 ປທປ ທ່ານຈູມມະລີ ຖ້າເວົ້າໂດຽເຈຕະນາ, ຕ້ອງກາຽເປັນຜູ້ຕ້ອງຫາທາງການເມືອງ

Click ທາງເຂົ້າ Youtube
ພະນະທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ: ນັບຖືສິດຂອງປະຊາຊົນໃນການເລືອກລະບອບການເມືອງ

RadioFreeLao No:12 of the young Laotians

Click ທາງເຂົ້າ Youtube

Write to Lao Liberal Democratic : seripasa @hotmail .com
ຂຽນເຖິງ ເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວ

Your Name: *
E-mail Address: *
Message: *
* Required

01

09 2013