Archive for October, 2013

SeripasathipataiLao No:369 ການເລືອກຕັ້ງເອົາພັກໃນປີ 2014

ຖແລງການ

ການເລືອກຕັ້ງເອົາພັກໃນປີ 2014. 


Seripasathipatai Lao no. 369(view PDF online)

Download Newsletter no. 369(PDF)
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

Write to Lao Liberal Democratic : seripasa @hotmail .com
ຂຽນເຖິງ ເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວ
ສະບາຍດີ, ທ່ານ ພ່ີນ້ອງລາວ
ເຊີນຕິດຕໍ່ ຫາພວກເຮົາ ເພື່ອຊາບລາຍລະອຽດໃນການສມັກເປັນ ກັມມະການ ເລືອກຕັ້ງ

Your Name: *
E-mail Address: *
Message: *
* Required

30

10 2013

RadioFreeLaoSeri No:119 ເລືອກຕັ້ງເອົາພັກໃນ2014

ທີ່ນີ້ສະຖານີ online

ເສຣີປະຊາທິປະໃຕລາວ

ຫ້ອງຖແລງຂ່າວ

*ອອກອາກາດ ວັນທີ 17 ຕຸລາ 2013.
Radio119 ເລືອກຕັ້ງເອົາພັກໃນ2014

Click ທາງເຂົ້າ Youtube
ພະນະທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ: ນັບຖືສິດຂອງປະຊາຊົນໃນການເລືອກລະບອບການເມືອງ

RadioFreeLao No:12 of the young Laotians

Click ທາງເຂົ້າ Youtube

Write to Lao Liberal Democratic : seripasa @hotmail .com
ຂຽນເຖິງ ເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວ

Your Name: *
E-mail Address: *
Message: *
* Required

17

10 2013