Archive for August, 2014

RadioFreeLaoSeriNo131ພັກຣັດຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮວມມືກັບສາກົນແລະກຸ່ມພາຄີ15ປະເທດ ປະຕິບັດແຜນປອ່ງດອງຊາດ

Click ທາງເຂົ້າ Vote

ພັກຣັດຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮວມມືກັບສາກົນແລະກຸ່ມພາຄີ15ປະເທດ ປະຕິບັດແຜນປອ່ງດອງຊາດ

 

Youtube ພັກຣັດຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮວມມືກັບສາກົນແລະກຸ່ມພາຄີ15ປະເທດ ປະຕິບັດແຜນປອ່ງດອງຊາດ
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

16

08 2014

RadioFreeLaoSeriNo130 ພັກຣັດຕ້ອງສແດງອອກເຖີງການນັບຖືສິດ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນການເລືອກລະບົບການເມືອງ

Click ທາງເຂົ້າ Vote

ພັກຣັດຕ້ອງສແດງອອກເຖີງການນັບຖືສິດ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນການເລືອກລະບົບການເມືອງ

 

Youtube ພັກຣັດຕ້ອງສແດງອອກເຖີງການນັບຖືສິດ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນການເລືອກລະບົບການເມືອງ

Click ທາງເຂົ້າ Youtube

06

08 2014