Archive for September, 2014

SeripasathipataiLao No:378 ກອງປະຊຸມໄອປາ 35 ເປີດປະຕຸ ສູ່ການແກ້ໄຂບັນຫາລາວ

26

09 2014

SeripasathipataiLao No:377 ກອງປະຊຸມໄອປາຄັ້ງທີ 35 ຊີ້ຂາດບັນຫາລາວ

11

09 2014

RadioFreeLaoSeriNo132ພັກຣັດຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮວມມືກັບສາກົນ ເພື່ອປະຕິບັດສິດທິມະນຸດ

Click ທາງເຂົ້າ Vote

ທາງການລາວຈັດສັມມະນາ ເຣື່ອງ ສິດທິມະນຸດ
ພັກຣັດຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮວມມືກັບສາກົນ
ເພື່ອປະຕິບັດສິດທິມະນຸດ
ໃນການເລືອກລະບອບການປົກຄອງຕົນເອງ

 

Youtube ທາງການລາວຈັດສັມມະນາ ເຣື່ອງ ສິດທິມະນຸດພັກຣັດຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮວມມືກັບສາກົນເພື່ອປະຕິບັດສິດທິມະນຸດ
ໃນການເລືອກລະບອບການປົກຄອງຕົນເອງClick ທາງເຂົ້າ Youtube

06

09 2014