Archive for November, 2014

RadioFreeLaoSeriNo136 ປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ແກ້ບໍ່ໄດ້ຖ້າບໍ່ແກ້ຣັຖບານ

22

11 2014

RadioFreeLaoSeriNo135 ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ໃຫ້ພັກລັດ ປະຕິບັດ ແຜນປອງດອງຊາດ

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ 14/11/2014

ແມ່ນເລ່ັງໃສ່ ໃຫ້ພັກລັດ ປະຕິບັດ ແຜນປອງດອງຊາດ

 

Click ທາງເຂົ້າ Youtube

12

11 2014