Archive for May, 2015

RadioFreeLaoSeriNo143 ພັກຣັດ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຕ້ອງມາໂອ້ລົມກັບພວກເຮົາ ພັກເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວ ຕາມຄໍາເຕືອນ ຂອງ ສ.ສ.ວຽດນາມຈື່ງຈະພົ້ນໄພ

ພັກຣັດ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຕ້ອງມາໂອ້ລົມກັບພວກເຮົາ ພັກເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວ ຕາມຄໍາເຕືອນ ຂອງ ສ.ສ.ວຽດນາມຈື່ງຈະພົ້ນໄພ

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

15

05 2015