Archive for June, 2015

RadioFreeLaoSeriNo144 ສຫຣ ກັບ ສປຈີນ ເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາ ລາວ ໄວຂື້ນ

ສຫຣ ກັບ ສປຈີນ ເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາ ລາວ ໄວຂື້ນ

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

21

06 2015

RadioFreeLaoSpeechNo384 ຮຽກຮ້ອງ ສິດອໍານາດຈາກພັກຣັດສປປລາວ ເພື່ອໄປຊ່ວຍເອົາຄົນລາວທີ່ຕົກເປັນເຍື່ອ ການຄ້າມະນຸດໃນເຮືອປະໂມງໄທຍ

ຮຽກຮ້ອງ ສິດອໍານາດຈາກພັກຣັດສປປລາວ ເພື່ອໄປຊ່ວຍເອົາຄົນລາວທີ່ຕົກເປັນເຍື່ອ ການຄ້າມະນຸດໃນເຮືອປະໂມງໄທຍ

Seripasathipatai Lao no. 384(view PDF online)

Download Newsletter no. 384(PDF)

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

06

06 2015