Archive for September, 2015

RadioFreeLaoSeriNo147 ປະທານປະເທດສ.ປ.ປ.ລາວໄປຮ່ວມໄຊຊນະສ.ປ.ຈີນ ເປັນການທໍຣະຍົດສ.ສ.ວຽດນາມ.

ປະທານປະເທດສ.ປ.ປ.ລາວໄປຮ່ວມໄຊຊນະສ.ປ.ຈີນ ເປັນການທໍຣະຍົດສ.ສ.ວຽດນາມ.

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

18

09 2015