Archive for March, 2016

RadioFreeLaoSeriNo152 ບັນຫາລາວຖືກແກ້ໄຂສໍາເຣັດແລ້ວ60%, ສ່ວນ 40%ແມ່ນຣັຖບານຊຸດໃໝ່ເປັນຜູ້ປະຕິບັດ

ບັນຫາລາວຖືກແກ້ໄຂສໍາເຣັດແລ້ວ60%, ສ່ວນ 40%ແມ່ນຣັຖບານຊຸດໃໝ່ເປັນຜູ້ປະຕິບັດ

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

04

03 2016