Archive for April, 2016

RadioFreeLaoSpeechNo389 ສັນລະເສີນ ຄນະບໍຣິຫານ ຊຸດໃໝ່.

ຖແລການ:ສັນລະເສີນ ຄນະບໍຣິຫານ ຊຸດໃໝ່.

Seripasathipatai Lao no. 389(view PDF online)

Download Newsletter no. 389(PDF)

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

27

04 2016

RadioFreeLaoSeriNo153 ພັກຣັດຈົ່ງມາໂອ້ລົມກັບພວກເຮົາ

ພັກຣັດຈົ່ງມາໂອ້ລົມກັບພວກເຮົາ ບໍ່ມີຜູ້ໃດ ຈະຮັກຊາດລາວຄົນລາວ ຫລາຍກວ່າຄົນລາວດ້ວຍກັນ!.

ພັກຣັດຈົ່ງມາໂອ້ລົມກັບພວກເຮົາ ບໍ່ມີຜູ້ໃດ ຈະຮັກຊາດລາວຄົນລາວ ຫລາຍກວ່າຄົນລາວດ້ວຍກັນ!.

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

17

04 2016