Archive for June, 2016

RadioFreeLaoSeriNo155 ແຈ້ງການດ່ວນ

ແຈ້ງການດ່ວນ : ສະມາຊີກ ເຄຶອຂ່າຍ185 ແລະ ສະມາຊີກ ເຄຶອຂ່າຍ ໜ່ວຍຂ່າວລຳໂຂງ

ແຈ້ງການດ່ວນ : ສະມາຊີກ ເຄຶອຂ່າຍ185 ແລະ ສະມາຊີກ ເຄຶອຂ່າຍ ໜ່ວຍຂ່າວລຳໂຂງ

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

18

06 2016

RadioFreeLaoSeriNo154 ພັກເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາປາກທ້ອງແລະເງີນເດືອນ

ພັກເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາປາກທ້ອງແລະເງີນເດືອນ ຂອງພະນັກງານທະຫານຕຳລວດໃນທົ່ວປະເທດລາວ.

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

02

06 2016