Archive for October, 2016

RadioFreeLaoSeriNo159 ຖ້າບໍ່ຢຸດຕິແຜນລົງທືນຈີນ

ຖ້າບໍ່ຢຸດຕິແຜນລົງທືນຈີນ, ອີກ24ເດືອນຕົກເປັນເມືອງຂື້ນຂອງຈີນ.

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

16

10 2016