Archive for December, 2016

RadioFreeLaoSeriNo161 ການຈະເອົານາຍທະຫານຈີນມາເປັນເສນາທິການກອງທັບລາວແມ່ນບໍຖຶກຕ້ອງ!

ການຈະເອົານາຍທະຫານຈີນມາເປັນເສນາທິການກອງທັບລາວແມ່ນບໍຖຶກຕ້ອງ!

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

31

12 2016