Archive for July, 2017

RadioFreeLaoSeriNo169 ຂໍສາກົນກວດແລ່ງຜລິດຢາເສບຕິດ ຢູ່ເຂດເສຖກິດຈີນດວ່ນ!

ສເນີ ສາກົນ ກວດແລ່ງຢາເສບຕິດ ເຂດເສຖກີດຈີນດ່ວນ!

1.ຕອບຂໍ້ຂອ້ງໃຈ(ສນັບສນຸນໃຫ້ລາວນອກເຂົ້າໄປ, ໄດ້ຂໍ້ມຸນມາເວົ້າຈາກໃສ,ເປັນຫ່ວງຢ້ານພັກຣັດຫລອກ)2.ພັກຣັດມີການສໍາຣວດກັນແລະວຽດນາມເອົານາງປານິໄປຮ່ວມມີຜົນໄດ້ຜົນເສັຍໃຫ້ແກ່ການໂຮມລາວຢ່າງໃດ?3.ຣຽກຣ້ອງສາກົນໄປກວດແລ່ງຜລິດຢາເສບຕິດຢູ່ໃນເຂດເສຖກີດຈີນ.4.ສເນີນາຍົກບໍໃຫ້ຣັຖບານໄປພົວ ພັນຢາເສບຕີດ,-ປະກາດປີດການປີ່ນປົວຄົນລາວຜູ້ທຸກຍາກໄປປີ່ນປົວຢູຈັງວັດຊາຍແດນ,ທວງຄຶນຂໍ້ສເນີໄປປຸກໂຮງຮຽນຢູ່ຊົນນະບົດ.

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

24

07 2017