RadioFreeLaoSeri No:120 ຕຽມການເລືອກຕັ້ງເອົາພັກໃນປີ 2014

ທີ່ນີ້ສະຖານີ online

ເສຣີປະຊາທິປະໃຕລາວ

ຫ້ອງຖແລງຂ່າວ

*ອອກອາກາດ ວັນທີ 8 ພຶສຈິກາ 2013.
Radio120 ຕຽມການເລືອກຕັ້ງເອົາພັກໃນປີ 2014

Click ທາງເຂົ້າ Youtube

RadioFreeLao No:12 of the young Laotians

Click ທາງເຂົ້າ Youtube

About The Author

seripasathipatailao

Other posts by

Author his web site

08

11 2013

Comments are closed.